HUSRB/1602/42/0073
Socijalno preduzetništvo
za žene iz ruralnih područja
WOMEN-TO-SAVE
Partneri
Grad Sombor
Vrsta institucije Lokalna samouprava
PIB 100123258
Matični broj 08337152
Trg cara Uroša 1 Poštanski fah 6 25000 Sombor, Srbija Prikaži na Google mapama
Grad Sombor učestvuje u projektu kao Glavni korisnik. Osnovna uloga Grada jeste da osigura da se svi radovi izvrše unutar predloženog vremenskog okvira i u skladu sa pozitivnom nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU. Zajedno sa K1 (K=Korisnik), K2 i K3 Grad organizuje i učestvuje na sastancima tokom pripremne faze projekta, a nastavlja i zajedničku saradnju u pogledu daljih aktivnosti unutar projektnog ciklusa. Služba za odnose sa javnošću Grada Sombora obavljaće promotivne aktivnosti predviđene projektom. U važan deo nadležnosti Grada Sombora spadaju i usluge socijalne zaštite koje obuhvataju proaktivnu politiku inkluzije. Prethodna iskustva koja su blisko vezana za ovaj projekat podstiču operativne kapacitete Grada prilikom primene projekta. Osim toga, Grad ima 153 zaposlena i njegova administracija radi kroz specijalizovane organizacione jedinice – odeljenja. Unutar ovog projekta, najveći deo leži na osoblju Odeljenja za poljoprivredu, Odeljenja za socijalnu zaštitu i Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj. Pored toga, projektni tim uključuje i stručnjake nadležne za vođenje evidencije pri upravljanju projektom. Stabilnu finansijsku situaciju obezbeđuje status Grada kao institucije koja se javno finansira.
Centar za proizvodnju znanja
Vrsta institucije Nevladina organizacija
PIB 107476298
Matični broj 28077076
Bulevar Jovana Dučića 25 21000 Novi Sad, Srbija Prikaži na Google mapama
CPZV (KNOW HOW Center) je nevladina neprofitna organizacija osnovana u februaru 2012. godine. U ovom projektu, CPZV ima ulogu K1. Glavni cilj Udruženja jeste da doprinese razvoju inkluzivnog društva izgradnjom kapaciteta. Unutar projekta, K1 će biti nadležan za transfer znanja putem edukativnih radionica, definišući kriterijume odabira učesnika u obuci i u pripremnim aktivnostima za uspostavljanje socijalnog preduzeća. Svojim radom CPZV ima za cilj da ojača socijalni i ekonomski razvoj lokalnih zajednica u regionu, kao i da podrži proces evrointegracija, proces strateškog razvoja, privlačenja fondova i pojačane odgovornosti i kvaliteta rada lokalnih i regionalnih vlada i institucija. Rad CPZV-a je organizovan kroz 3 programa: Program za decu i porodicu; Program za Rome i Program za omladinu. Ima troje zaposlenih na neodređeno, 27 zaposlenih po ugovoru i 30 volontera. Članovi imaju više od 12 godina radnog iskustva na koordinaciji projekta; vršioce obuka i autore akreditovanih edukativnih programa o projektnom i strateškom upravljanju; ljudske resurse; široko iskustvo u radu sa socijalno ugroženim grupama, kao i sa socijalnim preduzetništvom.
Centar za socijalni rad Sombor
Vrsta institucije Javna neprofitna organizacija
PIB 100016528
Matični broj 8064431
Karadjordjeva 4 Poštanski fah 4 25000 Sombor, Srbija Prikaži na Google mapama
Centar za socijalni rad Sombor učestvuje u projektu kao Korisnik 2. Centar će razviti metodologiju za odabir naselja na osnovu socijalne mape i za odabir žena na osnovu socijalnog statusa, samohranih majki i žena u porodicama sa dvoje ili više dece. Osim toga, napraviće i referentne uslove za izvođenje studije o mogućnostima socijalnog preduzetnišva i socijalne inkluzije za žene iz osetljivih grupa u ruralnim oblastima. Centar za socijalni rad Sombor je javna institucija, osnovana 1960. Danas im 42 zaposlenih. Stručne poslove obavljaju socijalni radnici, pravnici, psiholozi, pedagozi, svi sa licencom za rad na socijalnoj zaštiti. Gorenavedene zadatke obavlja 29 zaposlenih. Centar ima bazu podataka za decu, mlade, odrasle i starije korisnike socijalne pomoći, korisnike jednokratne finansijske pomoći, nadoknade za negu i pomoć, proširena roditeljska prava, osobe pod nadzorom, klijente smeštene u socijalne institucije ili hraniteljske porodice, žrtve porodičnog nasilja. Sve navedeno predstavlja ključne kompetencije koje ovaj projekat zahteva, a Centar se nalazi u jedinstvenoj poziciji da može da ih obezbedi.
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. (Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.)
Vrsta institucije Javna neprofitna organizacija
Nacionalni poreski broj 18350692-2-03
EU poreski broj HU18350692
PIB 03-09-115853
Bethlen Gábor tér 7.D 6400 Kiskunhalas, Mađarska Prikaži na Google mapama
Halasi Media u projektu učestvuje kao K3. Interno osoblje i eksterni eksperti obezbediće učesnicima projekta neophodne praktične treninge u procesu uzgoja lavande, od sadnje do njene prerade u eterično ulje. Oni će takođe koristiti svoje iskustvo pri kreiranju medijskog sadržaja koji će se pojaviti u komunikaciji, PR-u, i medijskim aktivnostima projekta. Halasi Media ima 24 zaposlena. Halasi Media ima interno zaposleno osoblje čije iskustvo omogućuje podučavanje različitih uzrasnih grupa. U vezi sa ovim projektom Halasi Media je angažovan kao spoljni stručni konsultant u cilju obezbeđivanja neophodnog znanja o uzgoju i obradi lavande, pored ekspertize u poljoprivrednom inženjerstvu. S obzirom na bogato iskustvo i specijalizovano znanje o sadnji i obradi lavande, tim Halasi media ima dovoljno operativnih kapaciteta za realizaciju ovog projekta. Druga važna komponenta njihovog rada je kreiranje medijskog sadržaja: novinskog, TV, radio i onlajn sadržaja. Oni održavaju gradski sajt sa informacijama i pokrivaju prevashodno socijalne i kulturne teme, i imaju razvijen promotivni portfolio, posebno važan kod primene projektnih aktivnosti.
Podelite stranicu
Pretražite sajt